Latest News

Watch Dogs


              කොහොමද යාලුවනේ ගොඩක් කාලෙකින් අලුත් පොස්ටුවක් දාන්නත් බැරි උනා නේ. ඔන්න ඒකටත් හරියන්නම අද ගෙනාවා සුපිරිම ගේමක්....මේක open world එකක් ඒ කියන්නේ GTA වගේ නගරේ ඕන්න තැනක අවිදලා කරලා ඉන්න පුලුවන්.......

Trailer එක බලලම ඉන්නකෝතවත් විස්තර ටිකක් ..............


Watch Dogs Box Art
Developer(s) Ubisoft Montreal
Publisher(s) Ubisoft
Engine Disrupt
Havok Physics
Input method Microsoft Windows
PlayStation 3
PlayStation 4
Xbox 360
Xbox One
Wii U
Release date(s) May 27, 2014 NA
May 27, 2014 AU
May 27, 2014 EU[1]
Genre(s) Action-adventure, Open World, Stealth
Rating M (ESRB)
18+ (PEGI)
Z (CERO)
Protagonist Aiden Pearce
Raymond Kenney (Bad Blood)
Location Chicago
Website http://watchdogs.ubi.com/watchdogs/ 

ඔයාලට මේකේ Missions ටික ඕනනම් මෙන්න......

Main Missions

Act I 

 • Bottom of the Eighth: Take down Maurice and escape from May Stadium.
 • They Can't Hide: Find and intervene in criminal activity.
 • Big Brother: Go to Jackson's party and take down Nicky's crank caller.
 • Foresight: Purchase a 416 assault rifle from the Gun Shop.
 • Backstage Pass: Locate and hack the guard with the access code, and use the code to reach the ctOS servers inside the Loop district.
 • Hacking Contract: Find and kill 2XTheTap before he successfully hacks in. (You can then play online after completing this mission.)
 • Backseat Driver: Deliver a fugitive to Lucky Quinn.
 • Open Your World: Meet BadBoy17 and hack the laptop and the access point to give access to Clara, and escape the plaza.
 • Thanks for the Tip: Reach the caller's signal source, hack the phone, and follow the traced call to Damien.
 • Remember: Just a flashback.
 • Not the Pizza Guy: Infiltrate the rail yard, interrogate the Fixer Boss and escape.
 • A Wrench in the Works: Hack Angelo Tucci's niece's phone and kill him before he reaches the prison.
 • Dressed in Peels: Get into the prison, intimidate the survivor from the stadium to stop him speaking out, and escape.

Act II

 • Hold On, Kiddo: Find and save Jackson before the Fixers reach him.
 • Tools of the Trade: Buy some crafting components.
 • Breakable Things: Search Racine Boat Restoration, and kill Robert Racine.
 • Collateral: Defend Clara from the Fixers.
 • One Foot in the Grave: Track down Tobias Frewer and speak to him.
 • A Blank Spot There-ish: Power up the Bunker.
 • Jury-Rigged: Disable the security terminals.
 • Grandma's Bulldog: Track the source of an IP address.
 • Not a Job for Tyrone: Tail Bedbug and save Gary "Rabbit" Diggs.
 • Uninvited: Ambush Iraq's men.
 • Breadcrumbs: Retrieve information from the auction briefcase.
 • Stare into the Abyss: Eliminate Nicholas Crispin.
 • A Risky Bid: Attend Lucky Quinn's auction, and scan Iraq's dog tags.
 • Role Model: Find Jackson.
 • Planting a Bug: Guide Bedbug into Iraq's server room.
 • Way Off the Grid: Search for Raymond Kenney.

Act III

 • Hope is a Sad Thing: Track down Raymond Kenney, who goes by the name "T-Bone".
 • Let's Play Make a Deal: Steal back T-Bone's truck.
 • A Pit of Paranoia: Identify the two Blume security chiefs.
 • Unstoppable Force: Take out the convoy before it reaches Blume.
 • The Future is in Blume: Infiltrate Blume and upload T-Bone's virus.
 • For the Portfolio: Protect T-Bone and escape Pawnee.
 • By Any Means Necessary: Download Iraq's server data, and kill Iraq.

Act IV

 • Someone's Knocking: Trace the hacker.
 • In Plain Sight: Take out the fixers.
 • The Rat's Lair: Lead T-Bone to safety.
 • The Defalt Condition: Find and take out Defalt.
 • Little Sister: Lead Nicky to safety.
 • Ghosts of the Past: Drive Nicky and Jackson out of town.
 • No Turning Back: Chase and kill Quinn, and race to save Clara.

Act V

 • Sometimes You Still Lose: Shut down the ctOS, and kill Damien Brenks.
 • Guys Like Us : Walk away or shoot Maurice.

Main Missions ටික විතරයි ඔතන ටියෙන්නේ... Side Missions තව ගොඩක් තියනවා....... 

MINIMUM:

OS: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) or Windows 8 (Please note that we only support 64 bit OSs.)
Processor: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66Ghz or AMD Phenom II X4 940 @ 3.0Ghz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: DirectX 11 graphics card with 1 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770
DirectX: Version 11
Hard Drive: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers
Additional Notes: Broadband connection and service required for multiplayer mode. Supported Video Cards at Time of Release: nVidia GeForce GTX460 or better, GT500, GT600, GT700 series; AMD Radeon HD5850 or better, HD6000, HD7000, R7 and R9 series Intel® Iris™ Pro HD 5200

RECOMMENDED:

OS: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1) or Windows 8 (Please note that we only support 64 bit OSs.)
Processor: Eight core – Intel Core i7-3770 @3.5 GHz or AMD FX-8350 X8 @ 4 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: DirectX 11 graphics card with 2 GB Video RAM – Nvidia Geforce GTX 560 ti or AMD Radeon HD 7850
DirectX: Version 11
Hard Drive: 25 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c Compatible Sound Card with Latest Drivers
Additional Notes: Broadband connection and service required for multiplayer mode. Supported Video Cards at Time of Release: nVidia GeForce GTX460 or better, GT500, GT600, GT700 series; AMD Radeon HD5850 or better, HD6000, HD7000, R7 and R9 series Intel® Iris™ Pro HD 5200


watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල             watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල
watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල    watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල
watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල watch dog download skidrow සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


එහෙනම් මේ ගේමට කමති අය පහලින් බාගන්න.....( 13.12 GB )එහෙනම් කොල්ලනේ අදට අපි ගියාවේ...........

LK Game Cafe® Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Powered by Blogger.
Published By Gooyaabi Templates